Power

1 - 24 of 24
90~264 V AC Input voltage range
15 W Power [W]
90~240 V AC Input voltage range
15 W Power [W]
90~264 V AC Input voltage range
30 W Power [W]
90~264 V AC Input voltage range
20 W Power [W]
11,5 V AC Output voltage
0-50 W Power range
90~264 V AC Input voltage range
30 W Power [W]
170~250 V AC Input voltage range
30 W Power [W]
11,5 V AC Output voltage
0-60 W Power range
11,5 V AC Output voltage
0-70 W Power range
88~264 V AC Input voltage range
15 W Power [W]
11,5 V AC Output voltage
0-105 W Power range
88~264 V AC Input voltage range
25 W Power [W]
90~264 V AC Input voltage range
60 W Power [W]
170~250 V AC Input voltage range
45 W Power [W]
88~264 V AC Input voltage range
35 W Power [W]
88~264 V AC Input voltage range
50 W Power [W]
88~264 V AC Input voltage range
75 W Power [W]
90~264 V AC Input voltage range
60 W Power [W]
90~250 V AC Input voltage range
60 W Power [W]
88~264 V AC Input voltage range
100 W Power [W]
115/230 Input voltage range
150 W Power [W]
90~264 V AC Input voltage range
100 W Power [W]
170~250 V AC Input voltage range
100 W Power [W]
170~250 V AC Input voltage range
150 W Power [W]